»» Modificare Statut DACIN SARA


 

  
DACIN-SARA
DREPTURI DE AUTOR IN CINEMATOGRAFIE – AUDIOVIZUAL
SOCIETATEA AUTORILOR ROMÂNI DIN AUDIOVIZUAL
 
21 ianuarie 2011
 
PROIECT DE COMPLETĂRI ŞI MODIFICĂRI
S T A T U T
 
PREAMBUL
– se completează şi se modifică după cum urmează:
 
        Sub denumirea:
 DACIN SARA - DREPTURI DE AUTOR ÎN CINEMATOGRAFIE –AUDIOVIZUAL, SOCIETATEA AUTORILOR ROMÂNI DIN AUDIOVIZUALeste persoană juridică de drept privat, neguvernamentală, fără scop patrimonial, constituită prin liberă asociere a autorilor din audiovizual, cu excepţia autorilor de muzică special creată pentru operele audiovizuale, prin Sentinţa civilă nr.275 / Şedinţa publică de la 18.11.1996, modificată şi completată ulterior, înscrisă în Registrul Persoanelor juridice, în baza Legii 21 /1924, modificată şi completată ulterior, în baza Legii nr. 8/ 14 martie 1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe modificată şi completată ulterior
În continuare, pe scurt: DACIN SARA
 
 CONDIŢII LEGALE
Art. 1 – se completează şi se modifică după cum urmează:
Art. 1 a) – DACIN SARA s-a constituit în baza DECIZIEI 1/ 24 martie 1997 a GUVERNULUI ROMÂNIEI, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, cu completări ulterioare, continuă activitatea cu avizarea prezentului Statut de către ORDA şi de către Adunarea Generală din 25 martie 2011, ca Organism de Gestiune Colectivă (O.G.C.) a drepturilor de proprietate intelectuală ale autorilor de opere audiovizuale şi anume exclusiv: regizori - realizatori, în calitate de autori principali, autori de adaptări, de scenarii originale, de dialoguri, autori de grafică de animaţie.     
 
Art. 4 – se completează şi se modifică după cum urmează:
Art. 4 – DACIN SARA poate avea sucursale/reprezentanţe/asocieri, în Bucureşti, în alte localităţi din ţară. Încheie asocieri -  contracte sau acorduri de reciprocitate cu organizaţii similare din Uniunea Europeană,  cu organizaţii internaţionale de profil din Uniunea Europeană.
 
II – SCOPUL, OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art. 6 – se completează şi se modifică după cum urmează:
Art. 6 – DACIN SARA exercită gestiunea colectivă a drepturilor de autor, în cinematografie – audiovizual, direct, în baza contractelor-mandat încheiate cu membrii români înscrişi individual, şi indirect, în baza contractelor sau acordurilor încheiate scris cu organizaţii similare din Uniunea Europeană, reprezentând instituţional pe membrii acestora, denumiţi membri instituţional asociaţi, pe teritoriul României.
 
Art. 8 – se completează după cum urmează:
Art. 8 – DACIN SARA are ca scop gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale ale  autorilor de opere audiovizuale colectate, cuvenite din utilizarea reală a operelor lor, indiferent de suport, aduse la cunoştinţa publică, realizate de membri săi, sub contract-mandat individual, sau de membri instituţional asociaţi, indiferent de domeniul de utilizare, care formează repertoriul comun propriu, după cum urmează:
a)     – Gestiune colectivă obligatorie la colectările din:
-         dreptul la remuneraţie compensatorie pentru copia privată, în funcţie de repartiţiile primite prin colectorul unic desemnat;
-         dreptul la remuneraţie echitabilă pentru împrumutul public;
-         dreptul la remuneraţie cuvenită din retransmiterea prin cablu.
În acest ultim caz, DACIN SARA reprezintă şi pe titularii de drepturi fără contract-mandat, în baza dispoziţiilor legale a „repertoriilor extinse”. Titularii unor astfel de drepturi vor fi notificaţi la repartizare şi pot revendica drepturile lor în termen de trei ani de la colectare.
b)    – Pot fi gestionate colectiv, în baza mandatului acordat, următoarele:
-         dreptul de reproducerea operei
-         distribuirea operei
-         dreptul de comunicare publică a operelor;
-         dreptul de împrumut;
-         dreptul de radiodifuzare, televizare a operei;
-         dreptul la remuneraţie echitabilă rezultată din cesiunea dreptului de închiriere.
-         realizarea de opere derivate.
În aceste cazuri DACIN SARA reprezintă numai pe membrii sub contract-mandat individual. Membrii instituţional asociaţi sunt reprezentaţi numai în baza unor contracte speciale de atestare a drepturilor de către organizaţiile lor.
Art. 10 – se completează după cum urmează:
Art. 10 – DACIN SARA are competenţa de principiu, în sensul prevederilor Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, Art. 13, în sensul prevederilor Convenţiei de la Berna, Legea nr. 77/1998, art. 11bis, să autorizeze sau să interzică utilizarea publică a operelor cinematografice şi audiovizuale ce fac parte din repertoriul mandatat de membri săi, în numele acestora, şi în numele membrilor instituţional asociaţi, reprezentaţi de organizaţiipartenere din Uniunea Europeană, potrivit documentelor care certifică existenţa mandatului titularilor de drepturi de autor, în baza unui contract – autorizaţie cu utilizatorii.
 
Art. 13 – se modifică după cum urmează:
Art. 13 – DACIN SARA elaborează metodologii de utilizare a repertoriilor mandatate, în locuri publice, în emisiuni de televiziune, în retransmisiuni prin cablu, reproducere pe orice fel de suporturi, CD, DVD, orice alte forme de utilizare cunoscute sau viitoare.
.
Art. 16 – se completează şi se modifică după cum urmează:
Art. 16 – DACIN SARA monitorizează utilizarea operelor audiovizuale din repertoriile comune, pe baza listelor furnizate de utilizatori şi prin orice alte mijloace. Colectează sumele datorate de utilizatori pe teritoriul României, şi le repartizează titularilor de drepturi, români şi străini, conform Regulilor aplicabile de repartizare elaborate de Biroul Executiv, aprobate de Consiliul Director, incluse în prezentul Statut, avizat de către ORDA  şi de Adunarea Generală. Regulile Aplicabile se aduc la cunoştinţă publică pe site DACIN SARA şi prin comunicate de presă, după caz.
 
 
Art. 18 – DACIN SARA comunică publicului prin site internet, următoarele date: statutul; lista membrilor organelor de conducere; situaţia anuală privind soldul sumelor nerepartizate; sumele colectate pe categorii de utilizatori: sumele reţinute; costul gestiunii; categoriile de titulari de drepturi pe care îi reprezintă; sumele repartizate pe categorii de titulari; drepturile patrimoniale pe care le gestionează; categoriile de utilizatori care au obligaţia de plată către titularii de drepturi; actele normative în temeiul cărora funcţionează şi colectează remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi; modalităţi de colectare şi persoanele responsabile de această activitate; relaţiile şi acordurile internaţionale; darea de seamă anuală, informaţii cu privire la Adunarea Generală, convocare, data, locul, ordinea de zi; orice informaţii de interes public; programul de lucru.
În vederea bunei realizări a obligaţiilor de transparenţă a activităţii Comisia Permanentă Specială privind Accesul la Informaţii, este organizată şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile art. 1341 (5) din Legea nr. 8/1996, modificată şi completată.
 
 
III – ALTE ATRIBUŢII, COMPETENŢE, OBLIGAŢII
Art. 19. 1. – se completează după cum urmează
Art. 19 – DACIN SARA:
1. – reprezintă şi apără interesele membrilor săi în ceea ce priveşte utilizarea operelor acestora în afara teritoriului României, prin încheierea de contracte/acorduri bilaterale cu organizaţii similare din Uniunea Europeană precum şi prin afilierea la organizaţii europene de specialitate în audiovizual;
 
 
 
IV – MEMBRI, DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
 
Art. 24. – 26 se completează după cum urmează:
Art. 24 – Autorii de opere cinematografice–audiovizuale, asociaţi instituţional prin organizaţii din Uniunea Europeană cu care DACIN SARA are încheiate Contracte/Acorduri de colaborare/de reciprocitate, sunt consideraţi membrii asociaţi instituţional DACIN SARA. La cerere personală, membrii asociaţi instituţional pot deveni membrii DACIN SARA cu Contract - Mandat.     
 
 
Art. 26 – Prin Contractul–Mandat şi Anexe, precum şi prin Contractele/Acordurile cu Organizaţii similare din Uniunea Europeană, autorii încredinţează la DACIN SARA administrarea drepturilor lor în conformitate cu prevederile prezentului Statut.
 
 
Art. 34 – se modifică după cum urmează:
Art. 34 – Membrii acceptă reţinerea unui comision stabilit de Adunarea Generala la propunerea Consiliului Director, asupra drepturilor băneşti gestionate prin DACIN SARA, pentru acoperirea cheltuielilor de administrare, în conformitate cu Regulile aplicabile statutare. Valoarea comisionului nu poate depăşi 15% din sumele colectate. Sumele provenite din comision care depăşesc totalitatea cheltuielilor de administrare trec la capitole de rezerve sau devin repartizabile, prin hotărârea Adunării Generale.
 
 
V – STRUCTURA SOCIETĂŢII. ORGANE DE ADMINISTRARE ŞI
REPREZENTARE
 
ADUNAREA GENERALĂ
Art. 44. – se modifică şi completează după cum urmează:
Art. 44 – Adunarea Generală ia la cunoştinţă modificări şi completări la Statut şi la Regulile aplicabile de funcţionare ale DACIN SARA, Regulile aplicabile de colectare şi repartiţie a remuneraţiilor cuvenite membrilor titulari de drepturi, precum si modificările de esenţă ale acestora, introduse în Statut cu Aviz ORDA. Stabileşte indemnizaţiile acordate membrilor Consiliului Director si ai Biroului Executiv.
 
 
Art. 46 – se modifică după cum urmează:
Art. 46 – Alege prin vot secret Preşedintele, Consiliul Director, Comisia de cenzori, Comisia Permanentă pentru acces la informaţii formată din 5 (cinci) membrii, pe o durată de 3 ani. Confirmă sau revocă prin vot deschis înnoirea mandatelor anterioare.
 
 
Cap. XIII îşi schimbă titulatura şi conţinutul după cum urmează
 XIII – REGULI APLICABILE  DE COLECTARE ŞI REPARTIŢIE
 
Art. 73. – Regulile aplicabile de colectare, repartiţie şi funcţionare (Anexele 1 – 11) fac parte integrantă din Statutul  DACIN SARA şi sunt următoarele:
Anexa 1 – Reguli de colectare şi repartizare a dreptului la remuneraţie compensatorie – Copia Privată – Gestiune Obligatorie
Anexa 2 – Reguli aplicabile de colectare şi repartizare a drepturilor cuvenite din retransmisia prin cablu – Gestiune Obligatorie
Anexa 3 – Reguli aplicabile de colectare şi repartizare a drepturilor cuvenite din comunicarea publică – Ambiental – Gestiune Facultativă
Anexa 4 – Reguli aplicabile de colectare şi repartizare a drepturilor cuvenite din comunicarea publică – Cinematografe şi alte asemenea locuri publice – Gestiune Facultativă
Anexa 5 – Reguli aplicabile de colectare şi repartizare a drepturilor cuvenite din radiodifuzarea operelor în domeniul audiovizual – Gestiune Facultativă
Anexa 6 – Reguli aplicabile de colectare şi repartizare a drepturilor cuvenite din reproducerea reală a operelor audiovizuale ale autorilor români – Gestiune Facultativă
Anexa 7 – Reguli aplicabile de colectare şi repartizare a drepturilor cuvenite din utilizarea reală ocazională – Gestiune Facultativă
Anexa 8 – Reguli aplicabile de repartizare a drepturilor cuvenite operelor audiovizuale radiodifuzare aleatoriu
 
 
REGULI APLICABILE
 
Anexa 1
REGULI APLICABILE DE COLECTARE ŞI REPARTIZARE A DREPTULUI LA REMUNERAŢIE COMPENSATORIE COPIA PRIVATĂ – GESTIUNE OBLIGATORIE
 
Baza legală:
Legea 8/1996 modificată şi completată;
Alte acte normative în vigoare;
Metodologie – tabel de remuneraţii în vigoare
 
1.     Conform actelor normative şi metodologiei în vigoare sumele provenite din această categorie sunt încasate prin colector unic nominalizat prin decizia Directorului General ORDA. Încasarea acestor sume se face în sub-cont bancar separat.
2.     Monitorizarea difuzărilor se face pe bază de liste comunicate de către posturile de televiziune româneşti, liste comunicate de către CNC şi prin monitorizarea proprie a programelor TV publicate în presă.
3.     Din monitorizarea efectuată se extrag operele cinematografice şi alte opere audiovizuale româneşti difuzate pe posturile de televiziune şi se înscriu în format electronic EXCEL, cu menţionarea datelor de identificare disponibile: an de producţie, autori – regizor, scenarist, data, orele de difuzare.
4.     Fac excepţie de la monitorizare canalele cu regim special: HBO, DIVA Universal TCM, etc.
5.     Repartizarea se efectuează proporţional cu utilizarea reală a operelor din producţia naţională, realizate până în anul 1997, difuzate în perioada de plată efectuată, autorilor regizori şi / sau scenarişti.
6.     Pentru operele realizate după anul 1997, difuzate în perioada de plată efectuată, se iau în considerare prevederile contractuale de cesiune / non cesiune a drepturilor de autor, dintre producător şi realizatori, în funcţie de care se fac repartiţiile către titulari.
7.     Repartizarea sumelor colectate se face semestrial, de regulă în lunile iunie şi decembrie, potrivit încasărilor efectuate în aceste intervale.
8.     Suma repartizabilă se obţine după reţinerea comisionului de administrare de 8%.
9.     Suma astfel obţinută se împarte în mod egal, per titlu de film difuzat şi reluat, după cum urmează: 60% regizor; 40% scenarist. În caz de co-regie sau co-scenariu, sumele se împart corespunzător.
10.Titularii de drepturi de încasat sunt notificaţi în scris.
11.Pentru sumele ce urmează a fi plătite titularilor se reţin la sursă impozitele şi contribuţiile conform prevederilor legale în vigoare.
12.Plăţile se pot face prin virament bancar, în numerar sau mandat poştal, în funcţie de solicitarea titularului.
 
 
Anexa 2
REGULI APLICABILE DE COLECTARE ŞI REPARTIZARE A DREPTURILOR CUVENITE DIN RETRANSMISIA PRIN CABLU – GESTIUNE OBLIGATORIE
 
Baza legală:
Legea nr. 8/1996, modificată şi completată;
Alte acte normative în vigoare;
Metodologie – tabel de remuneraţii în vigoare
 
1.     Conform actelor normative şi metodologiei în vigoare sumele provenite din acest domeniu de utilzare a operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale sunt încasate prin colector unic nominalizat prin Decizia Directorului General ORDA. Încasarea acestor sume se face în sub-cont bancar separat.
2.     Monitorizarea difuzărilor se face pe bază de liste comunicate de către posturile de televiziune româneşti, liste comunicate de către CNC şi prin monitorizarea proprie a programelor TV publicate în presă.
3.     Sunt monitorizate atât operele româneşti, cât şi operele europene înscrise în repertoriile Organismelor din Uniunea Europeană similare cu care DACIN SARA are încheiate contracte de reciprocitate sau acorduri bilaterale. 
4.     Filmele româneşti şi europene difuzate pe posturile de televiziune, preluate şi retransmise prin cablu, sunt monitorizate şi înscrise în format electronic EXCEL, cu menţionarea datelor de identificare disponibile: ţara de origine, an de producţie, autori – regizor, scenarist, data, orele de difuzare.
5.     De la monitorizare fac excepţie canalele cu regim special: HBO, DIVA Universal TCM, etc.
6.     Filmele din producţia internă se extrag pe liste separate; filmele produse după anul 1997, sunt menţionate special.
7.     Filmele de producţie europeană, în special din ţări cu care deţinem acorduri de reciprocitate, se extrag pe liste separate. Se au în vedere repertorii extinse.
8.     Filmele americane şi / sau de altă provenienţă, în afara celor menţionate la art. 7 din prezenta Anexă, nu intră în atribuţiile DACIN SARA .
9.     Repartizarea se efectuează proporţional cu utilizarea reală a operelor după cum urmează:
9.1.          Opere din producţia naţională realizate până în anul 1997, difuzate în perioada de plată efectuată, autorilor regizori şi / sau scenarişti, graficieni de animaţie, după caz;
9.2.          Pentru operele realizate după anul 1997, difuzate în perioada de plată efectuată, se iau în considerare prevederile contractuale de cesiune / non cesiune a drepturilor de autor, dintre producător şi realizatori, în funcţie de care se fac repartiţiile către titulari.
9.3.          Opere străine confirmate ca făcând parte din repertoriile Organismelor Străine similare.
10.Repartizarea sumelor colectate se face semestrial, de regulă în lunile iunie şi decembrie, potrivit încasărilor efectuate în aceste intervale.
11.Suma repartizabilă se obţine după reţinerea comisionului de administrare de 8% şi după după reţinerea coeficientului de rezerve constituit pentru eventuale revendicări.
12.Suma astfel obţinută se împarte după cum urmează: 70% opere româneşti, 30% opere străine.
13.Cuantumul net se împarte în mod egal, per titlu de film difuzat şi reluat, după cum urmează: 60% regizor; 40% scenarist. În caz de co-regie sau co-scenariu, sumele se împart corespunzător. Pentru graficieni de animaţie se calculează per minut de participare.
14.Titularii de drepturi de încasat sunt notificaţi în scris.
15.Listele cu filmele europene monitorizate, se notifică anual organismelor partenere, de la care se aşteaptă confirmarea de apartenenţă a autorilor, situaţia rezidenţială, alte date administrative.
16.Organismele partenere sunt responsabile cu repartizarea sumelor încasate căte titularii de drept.
13.Pentru sumele ce urmează a fi plătite titularilor se reţin la sursă impozitele şi contribuţiile conform prevederilor legale în vigoare.
17.Plăţile se pot face prin virament bancar, în numerar sau mandat poştal, în funcţie de solicitarea titularului 
 
             
 Anexa 3
REGULI APLICABILE DE COLECTARE ŞI REPARTIZARE A DREPTURILOR CUVENITE DIN COMUNICAREA PUBLICĂ – AMBIENTAL – GESTIUNE FACULTATIVĂ
 
Baza legală:
Legea nr. 8/1996, modificată şi completată;
Alte acte normative în vigoare;
Metodologie – tabel de remuneraţii în vigoare
 
 
1.     Conform actelor normative şi metodologiei în vigoare sumele provenite din acest domeniu de utilizare a operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale sunt încasate prin colector conform Deciziei Directorului General ORDA. Încasarea acestor sume se face în sub-cont bancar separat.
2.     Monitorizarea difuzărilor se face pe bază de liste comunicate de către posturile de televiziune româneşti, liste comunicate de către CNC şi prin monitorizarea proprie a programelor TV publicate în presă.
3.     Din monitorizarea efectuată se extrag operele cinematografice şi alte opere audiovizuale româneşti, care fac parte din repertoriul propriu DACIN SARA, difuzate pe posturile de televiziune şi se înscriu în format electronic EXCEL, cu menţionarea datelor de identificare disponibile: an de producţie, autori – regizor, scenarist, data, orele de difuzare.
4.     Fac excepţie de la monitorizare canalele cu regim special: HBO, DIVA Universal TCM, etc.
5.     Repartizarea se efectuează proporţional cu utilizarea reală a operelor din producţia naţională, care fac parte din repertoriul propriu DACIN SARA.
6.     Repartizarea sumelor colectate se face semestrial, de regulă în lunile iunie şi decembrie, potrivit încasărilor efectuate în aceste intervale.
7.     Suma repartizabilă se obţine după reţinerea comisionului de administrare de 8%.
8.     Suma astfel obţinută se împarte în mod egal, per titlu de film difuzat şi reluat, după cum urmează: 60% regizor; 40% scenarist. În caz de co-regie sau co-scenariu, sumele se împart corespunzător.
9.     Titularii de drepturi de încasat sunt notificaţi în scris.
10.Pentru sumele ce urmează a fi plătite titularilor se reţin la sursă impozitele şi contribuţiile conform prevederilor legale în vigoare.
11.Plăţile se pot face prin virament bancar, în numerar sau mandat poştal, în funcţie de solicitarea titularului.
 
 
 
Anexa 4
REGULI APLICABILE DE COLECTARE ŞI REPARTIZARE A DREPTURILOR CUVENITE DIN COMUNICAREA PUBLICĂ – CINEMATOGRAFE ŞI ALTE ASEMENEA LOCURI PUBLICE – GESTIUNE FACULTATIVĂ
 
Baza legală:
Legea nr. 8/1996, modificată şi completată;
Alte acte normative în vigoare;
Metodologie – tabel de remuneraţii în vigoare
 
 
1.     Conform actelor normative şi metodologiei în vigoare sumele provenite din acest domeniu de utilizare a operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale sunt încasate conform Deciziei Directorului General ORDA. Încasarea acestor sume se face în cont bancar separat.
2.     Monitorizarea difuzărilor se face pe bază de liste comunicate de către cinematografe şi prin monitorizarea proprie.
3.     Repartizarea se efectuează proporţional cu utilizarea reală a operelor din producţia naţională, care fac parte din repertoriul propriu DACIN SARA, comunicate public în perioada de raportare.
4.     Repartizarea sumelor colectate se face ........
5.     Suma repartizabilă se obţine după reţinerea comisionului de administrare de 8%.
6.     Suma astfel obţinută se împarte în mod egal, per titlu de film difuzat şi reluat, după cum urmează: 60% regizor; 40% scenarist. În caz de co-regie sau co-scenariu, sumele se împart corespunzător.
7.     Din suma încasată  se pot acorda, ca majorări, prime de drepturi pentru filmele:
a)     - cu spectatori raportaţi între 250 - 500/film. Valoarea primei = 6% din suma încasată
b)    - cu spectatori raportaţi între 501 - 1000/film. Valoarea primei = 7% din suma încasată
c)     - cu spectatori raportaţi peste 1001 - /film. Valoarea primei = 8% din suma încasată
12.Dacă nu se raportează numărul de spectatori, ci numai suma încasată la filmele româneşti, numărul de spectatori se apreciază în funcţie de valoarea medie a biletului.
13.Titularii de drepturi de încasat sunt notificaţi în scris.
14.Pentru sumele ce urmează a fi plătite titularilor se reţin la sursă impozitele şi contribuţiile conform prevederilor legale în vigoare.
15.Plăţile se pot face prin virament bancar, în numerar sau mandat poştal, în funcţie de solicitarea titularului.
 
 
Anexa 5
REGULI APLICABILE DE COLECTARE ŞI REPARTIZARE A DREPTURILOR CUVENITE DIN RADIODIFUZAREA A OPERELOR ÎN DOMENIUL AUDIOVIZUAL – GESTIUNE FACULTATIVĂ 
 
 
Baza legală:
Legea nr. 8/1996, modificată şi completată;
Alte acte normative în vigoare;
Metodologie – tabel de remuneraţii în vigoare
 
 
1.     Conform actelor normative şi metodologiei în vigoare sumele provenite din acest domeniu de utilizare a operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale sunt încasate conform Deciziei Directorului General ORDA. Încasarea acestor sume se face în cont bancar separat.
2.     În situaţia unor posturi de televiziune fără venituri sau non profit, remuneraţia poate fi calculată forfetar per difuzare/reluare. Pentru difuzarea integrală a filmelor nu se acordă gratuităţi.
3.     Între DACIN SARA şi posturile de televiziune se încheie CONTRACTE – LICENŢE pe perioade determinate, care prevăd: 
·        o difuzare şi o reluare în interval de maximum 48 de ore / titlu de film.
·        dacă filmul se reia la un interval mai mare se consideră o nouă difuzare cu reluare şi este remunerată separat.
Contractele sunt însoţite de Anexe cuprinzând titluri de filme achiziţionate prin cesiune de la C.N.C., sau, după caz, direct de la autor, în situaţia cesiunii exclusive, autorizate de DACIN SARA.
4.     Nu se iau în calcul difuzări aleatorii.
5.     În cazul utilizării unor opere cinematografice sau al altor opere audiovizuale, din repertoriul DACIN SARA, achiziţionate prin contracte de posturile TV de la terţe persoane, fizice sau juridice, aflate sub contract de cesiune a exploatării filmelor cu C.N.C. sau cu producători privaţi, aceste terţe persoane, indiferent dacă au calitatea de regizori şi / sau scenarişti ai filmelor, sau deţin orice altă calitate,  sunt obligate să precizeze în termenii contractuali drepturile care îi sunt cesionate. Nici o persoană fizică sau juridică nu poate cesiona drepturi de autor pe care nu le deţine legal.
6.     Posturile de televiziune raportează trimestrial lista de difuzare a filmelor, calculează remuneraţiile, comunică sumele de plată. DACIN SARA emite factura originală pe baza cărora se fac plăţile.
7.     Monitorizarea se face pe baza listelor de filme difuzate, coroborate cu anexele la contracte.
8.     Repartizarea sumelor colectate se face semestrial, de regulă în lunile iunie şi decembrie, potrivit intervalelor de încasări.
9.     Suma repartizabilă se obţine după reţinerea comisionului de administrare de 8%.
10.Suma astfel obţinută se împarte în mod egal, per titlu de film difuzat şi reluat, după cum urmează: 60% regizor; 40% scenarist. În caz de co-regie sau co-scenariu, sumele se împart corespunzător.
11.Titularii de drepturi de încasat sunt notificaţi în scris.
12.Pentru sumele ce urmează a fi plătite titularilor se reţin la sursă impozitele şi contribuţiile conform prevederilor legale în vigoare.
13.Plăţile se pot face prin virament bancar, în numerar sau mandat poştal, în funcţie de solicitarea titularului.
 
 
Anexa 6
REGULI APLICABILE DE COLECTARE ŞI REPARTIZARE A DREPTURILOR CUVENITE DIN REPRODUCEREA REALĂ A OPERELOR AUDIOVIZUALE ALE AUTORILOR ROMÂNI – GESTIUNE FACULTATIVĂ
 
Baza legală:
Legea 8/1996 modificată şi completată;
Alte acte normative în vigoare;
Metodologie – tabel de remuneraţii în vigoare
 
1.     Conform actelor normative şi metodologiei în vigoare sumele provenite din acest domeniu de utilizare a operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale sunt încasate conform Deciziei Directorului General ORDA. Încasarea acestor sume se face în cont bancar separat.
2.     Între DACIN SARA şi Producătorii de reproduceri, persoane fizice sau juridice,  se încheie CONTRACTE – LICENŢE, neexclusive, pe perioade determinate sau nedeterminate, care prevăd:
·        o anumită operă sau liste de filme cu nominalizarea autorilor.
·        termene de punere în reproducere;
·        termene şi teritorii de comercializare;
·        alte prevederi speciale;
3.     În cazul reproducerii unor opere cinematografice sau al altor opere audiovizuale, din repertoriul DACIN SARA, achiziţionate prin contracte de producători de la terţe persoane, fizice sau juridice, aflate sub contract de cesiune a exploatării filmelor cu C.N.C. sau cu producători privaţi, aceste terţe persoane, indiferent dacă au calitatea de regizori şi / sau scenarişti ai filmelor, sau deţin orice altă calitate,  sunt obligate să precizeze în termenii contractuali drepturile care îi sunt cesionate. Nici o persoană fizică sau juridică nu poate cesiona drepturi de autor pe care nu le deţine legal.
4.     Cazurile de reproducere ilicită a operelor din repertoriul DACIN SARA se urmăresc în justiţie.
5.     Nu sunt permise reproduceri aleatorii.
6.     Producătorii de reproduceri titulari de Contracte – licenţe, au obligaţia să raporteze trimestrial la DACIN SARA reproducerile efectuate şi să plătească remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor operelor ce fac obiectul Contractului – Licenţă, separat per titlu reprodus şi comercializat.
7.     Monitorizarea se face pe baza listelor declarate de către producător, coroborate cu anexele la contracte.
8.     Repartizarea sumelor colectate se face semestrial, de regulă în lunile iunie şi decembrie, potrivit intervalelor de încasări.
9.     Suma repartizabilă se obţine după reţinerea comisionului de administrare de 8%.
10.Suma astfel obţinută se împarte în mod egal, per titlu de film difuzat şi reluat, după cum urmează: 60% regizor; 40% scenarist. În caz de co-regie sau co-scenariu, sumele se împart corespunzător.
11.Titularii de drepturi de încasat sunt notificaţi în scris.
12.Pentru sumele ce urmează a fi plătite titularilor se reţin la sursă impozitele şi contribuţiile conform prevederilor legale în vigoare.
13.Plăţile se pot face prin virament bancar, în numerar sau mandat poştal, în funcţie de solicitarea titularului.
 
  
Anexa 7
REGULI APLICABILE DE COLECTARE ŞI REPARTIZARE A DREPTURILOR CUVENITE DIN UTILIZAREA REALĂ OCAZIONALĂ – GESTIUNE FACULTATIVĂ
 
Baza legală:
Legea 8/1996 modificată şi completată;
 
 
1.     Conform art. 13 din Legea 8/1996, autorii de opere audiovizuale, regizori, scenarişti, ( adaptare, scenarii originale, dialoguri ), graficieni de animaţie, au dreptul patrimonial distinct de a autoriza, la cererea unor persoane fizice sau juridice, utilizarea operelor lor, în mod real dar întâmplător, în afara cadrului sistematizat prin anexele 1 - 6: * utilizări secundare; * în opere derivate; * citate din propriile opere în alte opere; * realizarea de antologii cu difuzare comercială; * spoturi publicitare; etc.
2.     Dacă autorul / autorii optează pentru gestiunea colectivă, împuterniceşte DACIN SARA să negocieze şi să stabilească remuneraţiile cuvenite, se încheie cu utilizatorul un CONTRACT – LICENŢĂ cu specificarea operei, a autorilor, a scopului utilizării.
3.     Dacă un autor optează pentru gestionarea personală a utilizării operei, este obligat să obţină consimţământul celorlalţi autori sau să încunoştinţeze DACIN SARA de dispoziţiile contractuale privind drepturile de autor ale celorlalţi autori.
4.     Sumele se încasează pe bază de factură în Cont bancar separat, cu notificarea beneficiarului.
5.     Repartizarea sumelor colectate se face .......
6.     Suma repartizabilă se obţine după reţinerea comisionului de administrare de 8%.
7.     Suma astfel obţinută se împarte în mod egal, per titlu de film difuzat şi reluat, după cum urmează: 60% regizor; 40% scenarist. În caz de co-regie sau co-scenariu, sumele se împart corespunzător.
8.     Titularii de drepturi de încasat sunt notificaţi în scris.
9.     Pentru sumele ce urmează a fi plătite titularilor se reţin la sursă impozitele şi contribuţiile conform prevederilor legale în vigoare.
10.Plăţile se pot face prin virament bancar, în numerar sau mandat poştal, în funcţie de solicitarea titularului.
 
Anexa 8
REGULI APLICABILE DE REPARTIZARE A DREPTURILOR CUVENITE OPERELOR AUDIOVIZUALE RADIODIFUZARE ALEATORIU
 
1.     Utilizarea în programe de televiziune a repertoriilor depuse prin mandat de gestiune de către unii membrii, autori de opere audiovizuale din genul film documentar, indiferent de specie, sau autori de opere de animaţie, regie, scenariu, grafică, în general, realizate înainte de 1997, nu pot fi monitorizate prin metode specifice,  prin play liste furnizate de utilizatori şi / sau prin programe publicate în reviste de specialitate, se poate lua în calcul prezumţia de radiodifuzare a acestor opere, în integralitate, în fragmente, citate.
2.     Acest gen de utilizare prin programe radiodifuzate, înscrisă sub incidenţa gestiunii facultative, se consideră aleatorie, nu se încadrează la categoria utilizare proporţional reală, nu este remuneratorie.
3.     Din veniturile proprii ale DACIN SARA se repartizează un coeficient calculat în funcţie de repertoriul fiecărui membru în parte. Se prezumă retransmitere aleatorie prin cablu a repertoriilor minime:
3.1.                      Regizor        - 20 titluri de filme documentare scurt metraj
şi / sau
- 4 titluri de filme documentare lung metraj;
 
3.2.                      Scenarist      - 40 titluri de filme documentare de scurt metraj
şi / sau
- 8 titluri de filme documentare de lung metraj;
3.3.                      Regizor, scenarist, creator grafician
- 10 titluri de filme de animaţie scurt metraj
şi / sau
- 2 titluri de filme de animaţie lung metraj;
3.4.                      Scenarist      - 20 de titluri de filme de animaţie;
3.5.                      Creator grafician -  20 titluri de filme de animaţie.
4.   Sunt luate în considerare filmele realizate până în 1997. Filmele de acelaşi gen, produse şi realizate după 1997, sunt luate în calcul pe baza prevederilor contractuale de cesiune / non cesiune a drepturilor între producător şi realizator.
5.     Filmele de acelaşi gen, producţie proprie a posturilor de televiziune, indiferent de perioadă, realizate de autori în cadrul obligaţiilor salariale de serviciu, pentru care nu se plătesc drepturi de autor la radiodifuzare, nu beneficiază de drepturi din utilizări secundare.
6.   În funcţie de veniturile DACIN SARA, Consiliul Director poate aloca un coeficient de drepturi raportat echitabil la repartiţiile cuvenite legal din proporţionalitatea cu utilizarea reală a operelor.
7.   Autorii care îndeplinesc condiţiile de repertoriu de mai sus, pot primi la repartiţiile din luna decembrie a anului în curs, o remuneraţie unică anual, echivalentă cu remuneraţia medie  brută a unui regizor de lung metraj, cu un film din difuzare reală.
8.   EXCEPŢII
8.1.                      NOTIFICĂRI personale - Autorii notifică în scris, sub responsabilitate proprie, difuzarea operelor proprii semnate, fie integral, parţial, citate, fie separat, fie în cadrul unor emisiuni sau formate speciale, cu nominalizarea utilizatorului şi a datelor de emisie.
8.2.                      PLAY LISTE solicitate expres - În cazul unor emisiuni sau formate specifice identificate, DACIN SARA solicită notificat posturilor tv. play liste de utilizare a operelor şi procedează administrativ ca mai sus.
8.3.                      În cazul   utilizărilor de filme integral, citate, fragmente. cu titluri nominalizate, obţinute prin cereri exprese din partea serviciilor de programe din organisme tv. autorizate cu titlu oneros sau gratuit, se procedează administrativ ca mai sus. În acest caz, difuzarea operei se consideră reală şi poate fi remunerată prin echivalare proporţional cu utilizarea. Echivalarea se calculează în minute de utilizare, raportată la media de 100 minute / film de ficţiune, lung metraj.
8.4.                      La aceste drepturi, Consiliul Director are competenţa de a acorda bonusuri de completare a remuneraţiei reale până la media prevăzută la  Cap. III e).
 
 
Anexa 9
REGULI APLICABILE PRIVIND REGIMUL SUMELOR NERIDICATE SAU NEREPARTIZATE
 
 
1.   Titularii de drepturi sunt înştiinţaţi prin adresă expediată poştal de sumele ce le-au fost repartizate. În cazul când drepturile nu sunt ridicate în termene rezonabile, sumele se depun din nou în bancă şi se menţin în evidenţa titularului, urmând a fi repartizată ulterior, dacă este cazul prin întregire cu alte drepturi, cu reţinerea comisioanelor bancare.
2.   Termenul de păstrare a sumelor neridicate este de trei ani de la data primei înştiinţări. După acest termen, sumele se trec în încasările curente puse în repartizare.
3.   Dacă la repartizări apar diferenţe de calcul, sumele se reportează la acelaşi domeniu de colectare, pentru o repartizare ulterioară.
 
 
Anexa 10
REGULI APLICABILE PRIVIND REGIMUL CHELTUIELILOR DE FUNCŢIONARE, AL INDEMNIZAŢIILOR STATUTARE, ALTE CHELTUIELI.
 
1.   Cheltuielile de funcţionare se stabilesc pentru bugetul anual următor, în luna decembrie a anului curent, de către Adunarea Generala la propunerea Consiliul Director, pe baze previzioniste, ţinând cont de factorii de creştere salarială, de coeficienţi de creştere a preţurilor, de indici de inflaţie, alte condiţionări. Aprecierile se fac procentual, în comparaţie cu bilanţul anului financiar curent. În funcţie de aceste date, se stabileşte comisionul de acoperire a cheltuielilor.
2.   În cursul anului financiar, în condiţii neprevăzute, Adunarea Generala poate stabili, la propunerea Consiliului Director, rectificări bugetare şi de comision.
3.   Indemnizaţiile acordate membrilor Consiliului Director şi ai Biroului executiv se stabilesc semestrial de catre Adunarea Generală.
 
 
Anexa 11
REGULI APLICABILE PRIVIND ONORAREA CONTRACTELOR/ACORDURILOR CU PARTENERI EXTERNI.
 
1.   Calculele sumelor repartizabile partenerilor externi, provenind exclusiv din remuneraţiile cuvenite şi încasate din retransmisia prin cablu, se fac în condiţii contractuale semnate.
 
 
Art. 79 – Prezentul Statut a fost avizat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor la data…........….
 
Art. 80 – Prezentul Statut al „DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie - Audiovizual” a fost aprobat în Adunarea Generală din …...........… şi a fost redactat în 7 exemplare originale, semnate de Preşedinte, şi autentificat la Biroul Notarului Public.
 
Art. 81 – Prezentul Statut se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în adăugare şi înlocuire la Sentinţa Civilă nr. 275/18.11.1996….