»» DARE DE SEAMA PE ANUL 2008 - Format ORDA


R O M Â N I A

OFICIUL  ROMÂN  PENTRU  DREPTURILE  DE  AUTOR

 
D E C I Z I E
 
Nr. 34 din 23.01.2007
pentru aprobarea formatului

Dării de seamă anuale a organismelor de gestiune colectivă

 
 

Având în vedere dispoziţiile art. 135 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de referatul Direcţiei Registre, Gestiune Colectivă şi Relaţii Publice nr. SG/108/23.01.2007;

În baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului  nr. 401/2006 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi a corpului de arbitri şi Deciziei nr. 32/2006 privind numirea în funcţia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea

 
 

D E C I Z I E :

 

Art. 1. Se aprobă formatul Dării de seamă anuală a organismelor de gestiune colectivă, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

Art. 2. Începând cu data prezentei decizii, se abrogă Decizia nr.61 din 09.02.2005 a Directorului General al ORDAprivind aprobarea formatului anterior al dării de seamă anuale a organismelor de gestiune colectivă.

 
DIRECTOR  GENERAL
Rodica PÂRVU
 Anexa
Deciziei nr.34 din 23.01.2007
 

 

                                                         

GUVERNUL  ROMÂNIEI

                                                                OFICIUL  ROMÂN

                                                PENTRU  DREPTURILE  DE  AUTOR

 
 
 
 
DARE  DE  SEAMĂ  ANUALĂ
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ORGANISMUL DE GESTIUNE COLECTIVĂ[1]

DACIN SARA

Drepturi de autor în cinematografie şi audiovizual

Societatea Autorilor Români din Audiovizual

 
 
 
 
ADRESA
 

Str. Demetru I. Dobrescu, nr. 4-6, intr. B, et. 3, cam. 50-52, sector 1, Bucureşti

DATE DE CONTACT

 Tel: 3145731; 0311023726;

Fax: 3158483

ADRESĂ DE

E-MAIL
 
SITE
 

I. STRUCTURĂ  ŞI  ORGANIZARE

 
1. ADUNAREA GENERALĂ
Întrunire
(data si locul convocării)[2]

Adunarea Generala a fost convocată pentru data de 20 martie 2009, ora 10. Deoarece la prima convocare (ora 10) nu s-a întrunit cvorumul statutar necesar adoptării hotărârilor Adunării Generale, s-a procedat la o a doua convocare (ora 10.30) a Adunării Generale, în aceeaşi zi. Pentru a adoua convocare a Adunarii Generale, lucrarile acesteia se desfăşoară indiferent de numărul participantilor (art. 43 din statut).

Locul convocării Adunării Generale: sala cinematografului „UNION” din str. Ion Câmpineanu, nr. 21, sector 1, Bucureşti.

Modalitatea de convocare

Scrisoare simplă conţinând convocarea pentru Adunarea Generală transmisă, la data de 06 februarie 2009, tuturor membrilor.

Convocarea cuprinde ordinea de zi a Adunării Generale şi locul desfăşurării.

Modelul de convocare este anexat prezentului raport de control .

Anuntul convocării Adunării Generale a fost postat şi pe site-ul www.dacinsara.ro, la data de 27 ianuarie 2009.

Număr membri participanţi

Membri DACIN-SARA prezenţi la Adunarea Generală au fost în numar de 50, conform listei de membri participanţi anexată prezentului raport de control, şi 40 de mandate.

Şedinţele Adunării Generale
(ordinea de zi, proiectele de hotărâri, etc)

Ordinea de zi a Adunării Generale a cuprins următoarele:

                     I.      Validarea Adunării Generale.

                   II.      Alegerea Comisiei de redactare a procesului verbal.

                 III.      Prezentarea:

·         DĂRII DE SEAMĂ – RAPORT ale Consiliului Director, pe exerciţiul de activitate şi financiar – contabil;

·         Structurii DACIN SARA: organe de conducere, membriii, repertorii;

·         Afilierii la AIDAA şi FERA;

·         Contractelor de reciprocitate;

·         Concluziile raportului de control ORDA pe anul 2007;

·         Colectărilor de drepturi de autor:

o        utilizatori permanenţi:

§         gestiune facultativă: posturi TV, cinematografe, reproducere opere;

§         gestiune obligatorie: retransmitere prin cablu, remuneraţie compensatorie „copia privată”, ambiental;

o        utilizatori ocazionali.

·         Repartizărilor de drepturi de autor:

o        etape: iunie şi decembrie;

o        utilizare reală: posturi TV, cinematografe, ambiental, reproducere opere, retransmitere prin cablu, remuneraţie compensatorie „copia privată”, utilizări ocazionale;

o        difuzări aleatorii nemonitorizabile;

o        sume repartizate în străinătate;

o        reportări de sume;

o        drepturi neridicate/nerevendicate/report.

·         Bilanţului contabil de venituri şi cheltuieli;

·         Raportului comisiei de cenzori;

·         Raportului Comisiei permanente privind accesul la informaţii;

·         Problemelor juridice – raport contrasemnat de avocaţi;

·         Proiectelelor de hotărâri ale A.G.

                 IV.      Se supun la vot:

·         DAREA DE SEAMĂ – RAPORT;

·         RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI;

·         RAPORTUL COMISIEI PERMANENTE DE INFORMAŢII;

·         Hotărâri ale Adunării Generale – Confirmari.

                   V.      Discuţii şi propuneri.

Ordinea de zi a fos supusa la vot si aprobata.

Actele (hotărârile) Adunării Generale[3]

Procesul-verbal al Adunării Generale (anexa).

A fost adoptată o (1) hotărâre a Adunării Generale conţinând: majorarea comisionului DACIN SARA de la 5% la 8%, a taxei de depozit legal de la 20 lei la 25 lei, respectiv 35 lei şi primirea de noi membrii (anexa).

Modalitatea de vot in cadrul Adunării Generale

Conform prevederilor statutare, hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi a celor prezenţi.

Din procesul-verbal al Adunării Generale rezultă faptul că hotărârea acesteia a fost adoptată cu unanimitate de voturi (90 voturi: 50 membrii participanţi şi 40 membrii mandatari).

Modalitatea  de îndeplinire a atribuţiilor conform prevederilor art. 21 din OG nr. 26/2000, modificată şi completată, şi prevederilor statutare

Stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei

 
 
 

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a avut loc în şedinţa Consiliului Director din 08 ianuarie 2009.

 

Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director

Aceasta atribuţie a fost îndeplinită conform prevederilor procesului-verbal al Adunarii Generale din 14 martie 2008, potrivit căruia membrii Consiliului Director sunt aleşi până în anul 2010.

Prin urmare nu au intervenit schimbări în structura Consiliului Director.

Alegerea si revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori

Aceasta atribuţie a fost îndeplinită conform prevederilor procesului-verbal al Adunarii Generale din 14 martie 2008, potrivit căruia membrii Comisiei de Cenzori sunt aleşi până în anul 2010.

Prin urmare nu au intervenit schimbări în structura Comisiei de Cenzori.

Modificarea actului constitutiv şi a statutului

Nu s-au facut modificări în 2008.

 
Aprobarea comisionului administrativ anual

Aceasta atribuţie a fost îndeplinită conform prevederilor procesului-verbal al Adunării Generale (8% din sumele încasate de la utilizatori).

Alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut

(aprobarea constituirii fondului de rezerva, decide in privinta structurii organizatorice a ogc, stabilirea cuantumului indemnizatiilor de sedinta ale membrilor Consiliului director si ai Comisiei de cenzori, etc).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. CONSILIUL DIRECTOR

Numirea[4] si componenta membrilor Consiliului Director

Componenţa Consiliului Director s-a stabilit în urma voturilor exprimate la Adunarea Generală din 14 martie 2008 ca fiind următoarea: Dan Piţa - Preşedinte, Radu F. Alexandru - Vicepreşedinte, Victor Antonescu, Andrei Blaier, Elisabeta Bostan, Nicolae Cabel, Luminiţa Cazacu, Nicolae Corjos, Geo Saizescu.

Mandatul membrilor Consiliului Director

Mandatul membrilor Consiliului Director este de 3 ani, conform prevederilor statutare (art. 46), respectiv 2008-2010.

Şedinţe[5]

Şedinţele Consiliului Director din: 24.01.2008; 06.03.2008, 20.03.2008, 06.05.2008, 16.06.2008, 24.09.2008, 27.11.2008.

Modalitatea de convocare pentru şedinţele Consiliului Director

Convocări scrise şi trimise prin poştă, şi/sau convocări telefonice.

Actele Consiliului Director[6]

Procesul-verbal din:24.01.08, 06.03.08, 20.03.08, 06.05.08, 16.06.08, 24.09.08, 27.11.2008 (anexa).

Hotărârea din 24.01.08 (anexa).
Modalitatea de vot in cadrul Consiliului Director

Hotărârile Consiliului Director se iau cu majoritate simplă de voturi.

Din procesele-verbale ale Consiliului Director rezultă faptul că hotărârile acestuia au fost adoptate cu unanimitate de voturi.

 Modalitatea  de îndeplinire a atribuţiilor conform art. 24 şi 26 din OG nr. 26/2000, modificată şi completată, şi prevederilor statutare

 
Supravegherea gestiunii ogc[7]
DA

Asigurarea punerii in executare a hotararilor Adunarii Generale

DA
Alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut

-          propune Adunării Generale, spre aprobare, regimul sumelor nerepartizate sau nerevendicate;

-            în vederea negocierilor cu utilizatorii, aprobă normele metodologice de utilizare a repertoriului propriu, precum şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite membrilor;

-            acordă autorizaţii neexclusive în formă scrisă, utilizatorilor, la cererea acestora, efectuate înainte de utilizarea repertoriului protejat, în schimbul unei remuneraţii convenite prin negocieri;

-            urmăreşte colectarea sumelor datorate de utilizatori şi repartizarea către titularii de drepturi, potrivit Statutului şi Regulamentelor de funcţionare;

-          cere utilizatorilor comunicarea de informaţii şi transmiterea documentelor necesare, în format scris şi electronic, pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor colectate, în vederea repartizării.

 
3. COMISIA DE CENZORI

Numirea[8] si componenta[9] membrilor Comisiei de cenzori

Comsia de Cenzori este aleasă, conform prevederilor statutare pe o perioada de 3 ani.

La Adunarea Generală din 14 martie 2008 a fost votată urmatoarea componenţă a Comisiei de Cenzori: Alecu Croitoru, Şerban Marinescu, Doru Segall, valabilă până în anul 2010.

Raportul Comisiei de cenzori[10]

A fost aprobat de către Adunarea Generală (anexa).

Mod de îndeplinire a atribuţiilor conform art. 27 din OG nr. 26/2000 modificată şi completată, şi prevederilor statutare 

Asigurarea controlului economico-financiar al ogc-urilor

Aceasta atribuţie se concretizează sub forma raportului anual al Comisiei de Cenzori.

Verificarea modului de colectare si de repartitie

Aceasta atribuţie se concretizează sub forma raportului anual al Comisiei de Cenzori.

Alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut
-
 
4. ADMINISTRATORUL GENERAL
Numele persoanei, numire[11]

Administratorul General – Director General al DACIN-SARA este dl. Mircea Mureşan, confirmat în funcţie în cadrul Adunarii Generale din data de 14.03.2008.

Titulatura - Director General
Contract de munca pe durata nedeterminata.
Subordonare: Adunarea Generală, Consiliu Director, Biroul Executiv.
Mandat

Mandatul este valabil pentru o perioada de 3 (trei) ani, conform prevederilor statutare, respectiv pentru anii 2008-2010.

Actele administratorului general 

Semneaza în numele DACIN-SARA documentele curente ale activităţii de gestiune (contracte, corespondenta, etc).

Modalitatea de asigurare a respectării şi de punere în aplicare a Legii dreptului de autor şi drepturilor conexe

Elaborarea metodologiilor şi tabelelor de negociere cu utilizatorii.
Depunerea., la ORDA, a cererilor de negocieri cu utilizatorii.
Convocarea utilizatorilor la negocieri.
Participarea la negocierile cu utilizatorii.
Semnarea protocoalelor cu utilizatorii.

Achitarea sumelor datorate cu publicarea deciziilor ORDA, conţinând protocoalele semnate cu utilizatorii.

Încheierea de contracte-licenţă cu utilizatorii.
Urmărirea respectării condiţiilor contractuale.

Notificarea si eventual acţionarea în justiţe a utilizatorilor care nu respecta condiţiile contractuale, precum şi a celor care difuzează opere din repertoriul protejat fără să deţină contract-licenţă cu DACIN SARA.

Colectarea, repartizarea şi plata drepturilor de autor.
 
5. COMISIA PERMANENTĂ SPECIALĂ PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢII

Numire[12], componenţă

Componenţa acesteia este: Silvia Kerim, Ioan Grigorescu, Şerban Marinescu, Cristina Nichituş şi Ciobanu Marion.

Componenţa a fost aleasă, prin vot unanim, în cadrul Adunării Generale din 14 martie 2008.

Mandat

Comisia este mandatată pentru o perioada de 3 (trei) ani, respectiv pana în 2010.

Atribuţii

Soluţionarea sesizărilor făcute de către membrii DACIN SARA care consideră că li s-au încălcat dreptul de acces la informaţii, conform prevederilor statutare.

Număr de sesizări primite şi precizarea obiectului acestora

Conform procesului verbal aprobat în Adunarea Generală din 20 martie 2009, în anul 2008 nu au fost primite sesizări sau solicitări de informaţii care ar fi vizat activitatea comisiei (anexa).

Modalitatea de soluţionare a sesizărilor primite
Nu este cazul.
 
6. ALTE COMISII ALE ORGANISMULUI DE GESTIUNE COLECTIVĂ
Denumirea comisiei
Biroul Executiv.

Numirea membrilor[13], componenta

În cadrul Adunării Generale din 14 martie 2008 a fost reconfirmată componenţa Biroului Executiv: Dan Pita, Radu F. Alexandru şi Andrei Blaier, pentru perioada 2008 – 2010.

Mandat

Biroul Executiv este constituit de către Consiliul Director pentru o perioada de 3 (trei) ani, conform prevederilor statutare.

Atribuţii

Rezolvarea unor cazuri de urgenţă intervenite în activitatea DACIN-SARA.

Modalităţi concrete de îndeplinire a atribuţiilor[14]
 

Decide asupra perioadei de efectuare a plăţilor drepturilor de autor, a plăţilor către terţi (onorariu avocaţi), a întâlnirilor cu oficiali ai Ministerului Culturii, ai ORDA, ai OGC-urilor, a demersurilor la Parlamentul României.

 
 
 
 
7. PATRIMONIUL, VENITURILE şi CHELTUIELILE DE ADMINISTRARE, ORGANIZARE INTERNĂ
Patrimoniul[15]

Mijloace fixe corporale:

 
Nr. crt.
Patimoniu
Total (buc.)
Amortizare
Casare
1
Birou
4
Da
Nu
2
Casă de bani
1
Da
Nu
3
Computer
4
Da
Nu
4
Copiator
2
Da
Nu
5
Cuier
3
Da
Nu
6
Masa - dulap
1
Da
Nu
7
Masa calculator
1
Da
Nu
8
Monitor
1
Da
Nu
9
Raft - dulap
7
Da
Nu
10
Scaune
10
Da
Nu
11
Tel/Fax aparat
2
Da
Nu
12
Telefon - aparat
1
Da
Nu
 
Mijloace necorporale: licenţe soft (3).
Venituri
 
TOTAL
 228.348 lei
Surse
- cotizaţii ale membrilor: 135lei;
- reţineri din drepturile gestionate: 170.194lei;

- alte venituri (se vor preciza în mod obligatoriu):

·         depozit legal © + model contracte regie şi scenariu: 6.236lei;

·         din diferenţe de curs valutar: 2.756lei;

·         dobânzi la contul de venituri şi la depozitul bancar de venituri: 49.027lei.

Cheltuieli de administrare
TOTAL
261.223lei
Destinaţie
- investitii: -
- imobilizari corporale: -
- imobilizari necorporale: -
- cheltuieli materiale: -
- salarii şi indemnizaţii şi impozitele aferente: 186.111lei;
- comisioane bancare: 6.089lei;

- alte cheltuieli (se vor preciza în mod obligatoriu): 69.023lei

din care cheltuieli:

- cu telefoanele: 14.353lei;

- cu chiria: 13.022lei;

- comision FERA: 1.804lei;

- cu delegaţiile: 1.378lei;

- servicii terţi (onorariu avocat, onorariu cenzor, onorariu consilier financiar, service computer, găzduire site, grafică site): 25.527lei;

- gospodăreşti: 12.939lei.
Număr de angajaţi[16]
5, din care:

- 2 cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată cu normă întreagă;

- 3 cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu timp parţial.

Structură teritorială[17]
Sediu unic în Bucureşti.
 
 
 
 
 
II. TITULARI DE DREPTURI
 
1. MEMBRI
Modalităţi de admitere[18]
Se perecepe anual taxa de cotizaţie, în valoare de 10 lei.
Nu se perecepe taxa de adeziune.
Conţinutul mandatului de gestiune[19]
Anexat.

Conţinutul mandatului este stabilit prin prevederile statutare, DACIN SARA gestionând drepturile regizorilor, scenariştilor, autorilor de grafică de animaţie. Conform legii, operele audiovizuale sunt titulare atât de drepturi gestionate colectiv facultativ, cât şi colectiv obligatoriu, în funcţie de utilizare. Cazurile de autorat se stabilesc pe baza declaraţiei scrise a autorului sau a informaţiilor din lectura de specialitate.

Persoana responsabilă  de verificarea mandatelor de gestiune

Alina Ioniţă.
Număr membri
 

-                la începutul anului: 203;

-                la sfârşitul anului: 209.

Modalităţi de evidenţiere a
mandatelor de gestiune
(scriptic/electronic) 

Scriptic: mandatele sunt înregistrate la DACIN-SARA purtând un număr de înregistrare, acordat în ordinea calendaristică a înscrierilor.

Electronic: evidenţa mandatelor este ţinută într-un tabel EXCEL (anexa).

Retragerea calităţii de membru al ogc[20]

În decursul anului 2008, a fost retrasă calitatea de membru DACIN-SARA lui Avramescu-Baciu Florian, conform Hotărârii Adunării Generale din 14 martie 2008 (anexa)..

 
2. STATUT
Modificări ale statutului[21]
Nu au avut loc modificări la statut în cursul anului 2008
Avizul O.R.D.A. de modificare a statutului
Nu este cazul.

Încheierea Judecătorească prin care s-a dispus înregistrarea modificării avizate in Registrul asociaţiilor si fundaţiilor aflat la Judecătoria in a carei raza teritoriala  isi are sediul ogc

Nu este cazul.
 
3. REPERTORIU
Repertoriul gestionat
(obiect)

Format din filme de ficţiune, documentare, animaţie, scurt metraj, mediu metraj, lung metraj.

o        la începutul anului 4.479

o        la sfârşitul anului 4.523

Modalitatea de evidenţă a repertoriului[22]
(scriptic/electronic)

Scriptic – declaraţiile de repertoriu ale membriilor, anexate contractelor de mandat.

Electronic – tabel Access/Excel.
 
Proceduri de actualizare a repertoriului
 
Repertoriul intern
 
Proceduri scrise

Informare scrisă din partea autorului.

Pe baza acestei declaraţii are loc reactualizarea repertoriului.

Persoana responsabilă  de actulizarea repertoriului

Alina Ioniţă.
 
Repertoriul extern
 
Proceduri scrise

Nu este cazul. Contractele de reciprocitate cu partenerii străini se referă numai la „retransmisia prin cablu”, unde conform legii repertoriul se consideră extins.

Persoana responsabilă  de actulizarea repertoriului

Nu este cazul.

Modalitatea de punere in executare a contractelor încheiate cu organisme străine care gestionează drepturi similare[23]

Pe baza monitorizărilor filmelor străine difuzate pe posturile româneşti, se înaintează o.g.c.-ului care a semnat contract cu DACIN SARA şi care reprezintă autorii filmelor respective, o solicitare de confirmare a apartenenţei operelor difuzate. Conform răspunsului scris al societăţii străine se stabilesc filmele pentru care DACIN SARA datoreaza drepturi de autor.

Nu se fac plăţi pentru filmele străine pentru care DACIN SARA nu a semnat contract de reciprocitate cu o.g.c.-ul care reprezintă drepturile autorilor respectivi, decât la revendicare scrisă.

 

III. OBIECTUL ACTIVITĂŢII ORGANISMULUI DE GESTIUNE COLECTIVĂ

 
 
 
 

1. ÎNCASĂRI ŞI REPARTIZĂRI

Sume rămase nerepartizate din anii anteriori
TOTAL: 8.117,17lei din anul 2007.

Sume colectate în anul pentru care se face raportarea (TOTAL)

3.407.724,27lei.
 

Sume repartizate membrilor în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
3.431.798,33lei.
Membrilor români
2.622.377,31lei..

Organismelor din străinătate

809.421,02lei.

Sume plătite membrilor în anul pentru care se face raportarea[24]

TOTAL, din care:

2.194.940,16lei (suma neta, dupa oprirea comisionului si impozitului).

Membrilor români
1.840.939.16 lei

Organismelor din străinătate

354.001 lei (reprezintă echivalentul în lei a 88.580euro) – pentru o.g.c. SIAE Italia.

Sume rămase nerepartizate în anul pentru care se face raportarea (TOTAL)

1.504,66lei
Dobânzi (TOTAL)
şi destinaţia acestora
161.243,40lei

Dobânzile conturilor şi depozitelor conţinând sume încasate de la utilizatorii de opere audiovizuale se constituie în repartiţii de drepturi de autor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumele au fost încasate/repartizate după cum urmează:

 
REPRODUCERE:
Reproducere

Sume nerepartizate din anii anteriori

TOTAL: 0

Sume colectate în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
132.226,81lei.
Utilizatori instituţii publice
0
 
Utilizatori persoane juridice de drept privat
132.226,81lei.

Sume repartizate membrilor în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
24.868,42 lei
Membrilor români
24.868,42 lei

Organismelor din străinătate

Nu este cazul.
Sume plătite membrilor în anul pentru care se face raportarea[25]
TOTAL, din care:
21.138,15lei.
Membrilor români
21.138,15lei.

Organismelor din străinătate

Nu este cazul.
Data la care s-au făcut repartizările
 Aprilie, octombrie 2008.
 

Numărul membrilor cărora le-au fost repartizate sumele colectate

 11
 
 
 
Reguli de repartiţie [26]

Repartiţiile se efectuează în baza situaţiilor furnizate de utilizatori, conform contractelor de licenţă neexclusivă şi a Deciziei ORDA nr. 411/24.11.06.

Situaţiile respective conţin titlurile filmelor vândute pe diferite suporturi (video, CD, DVD, ş.a.) şi sumele aferente fiecărui film.

Autorilor unui film le revin sumele obţinute din vânzarea acelui film, respectiv regizorului îi revin 60%, iar scenaristului 40%.

Organul de conducere care a aprobat criteriile de repartiţie

Consiliul Director.
Număr utilizatori identificaţi

TOTAL 3 (TVR Media, PRO VIDEO, ADCO), din care 1 (ADCO), în anul pentru care se face raportarea.

Număr utilizatori – plătitori
2 (TVR Media, ADCO).

Număr utilizatori care au transmis documente în baza cărora se face repartiţia

2 (TVR Media, ADCO).
Persoana/ele responsabilă de colectare
Creola Condurache.
Persoana/ele responsabilă de repartiţie
Creola Condurache.

Situatia litigiilor cu utilizatorii

Numar sesizări pentru neplată, stadiul sesizărilor

0

Numar sesizări pentru nefurnizarea de informaţii, stadiul

0

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, obiectul acţiunilor, stadiul acţiunilor în justiţie

0
 
 
DISTRIBUIRE: NU ESTE CAZUL
Distribuire

Sume nerepartizate din anii anteriori

TOTAL: .................................., din care:

-          ................. lei din anul ...............................

-          ................. lei din anul ...............................

Sume colectate în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
 
Utilizatori instituţii publice
 
 
Utilizatori persoane juridice de drept privat
 

Sume repartizate membrilor în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
 
Membrilor români
 

Organismelor din străinătate

 
Sume plătite membrilor în anul pentru care se face raportarea[27]
TOTAL, din care:
 
Membrilor români
 

Organismelor din străinătate

 
Data la care s-au făcut repartizările
 
 

Numărul membrilor cărora le-au fost repartizate sumele colectate

 
Reguli de repartiţie [28]
 

Organul de conducere care a aprobat criteriile de repartiţie

 
Număr utilizatori identificaţi

TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face raportarea.

Număr utilizatori – plătitori
 

Număr utilizatori care au transmis documente în baza cărora se face repartiţia

 
Persoana/ele responsabilă de colectare
 
Persoana/ele responsabilă de repartiţie
 

Situatia litigiilor cu utilizatorii

Numar sesizări pentru neplată, stadiul sesizărilor

 

Numar sesizări pentru nefurnizarea de informaţii, stadiul

 

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, obiectul acţiunilor, stadiul acţiunilor în justiţie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICARE PUBLICĂ:

TEATRE: NU ESTE CAZUL
Teatre

Sume nerepartizate din anii anteriori

TOTAL: .................................., din care:

-          ................. lei din anul ...............................

-          ................. lei din anul ...............................

Sume colectate în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
 
Utilizatori instituţii publice
 
 
Utilizatori persoane juridice de drept privat
 

Sume repartizate membrilor în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
 
Membrilor români
 

Organismelor din străinătate

 
Sume plătite membrilor în anul pentru care se face raportarea[29]
TOTAL, din care:
 
Membrilor români
 

Organismelor din străinătate

 
Data la care s-au făcut repartizările
 
 

Numărul membrilor cărora le-au fost repartizate sumele colectate

 
 
 
 
Reguli de repartiţie [30]
 

Organul de conducere care a aprobat criteriile de repartiţie

 
Număr utilizatori identificaţi

TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face raportarea.

Număr utilizatori – plătitori
 
Persoana/ele responsabilă de colectare
 
Persoana/ele responsabilă de repartiţie
 

Situatia litigiilor cu utilizatorii

Numar sesizări pentru neplată, stadiul sesizărilor

 

Numar sesizări pentru nefurnizarea de informaţii, stadiul

 

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, obiectul acţiunilor, stadiul acţiunilor în justiţie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CINEMATOGRAFE:
Cinematografe

Sume nerepartizate din anii anteriori

TOTAL: 8.117,17lei din anul 2007.

Sume colectate în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
13lei
Utilizatori instituţii publice
13lei

Utilizatori persoane juridice de drept privat

0

Sume repartizate membrilor în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
0
Membrilor români
0

Organismelor din străinătate

Nu este cazul.
Sume plătite membrilor în anul pentru care se face raportarea[31]
TOTAL, din care:
0
Membrilor români
0

Organismelor din străinătate

Nu este cazul.
Data la care s-au făcut repartizările
 -
 

Numărul membrilor cărora le-au fost repartizate sumele colectate

 
 
 
Reguli de repartiţie [32]

Sumele încasate conform H.G. 144/2003 se repartizează pe baza regulamentului nr. 2c) din Statutul DACIN SARA, după cum urmează:

-          1% din încasările brute obţinute din vânzarea bileltelor din care se scade timbrul cinematografic.

-          suma astfel obţinută se împarte la numărul de filme româneşti difuzate, rezultând suma/film.

-          suma/film se repartizeaza 60% pentru regizor/i şi 40% pentru scenarist/i.

-          se pot acorda bonusuri, calculate la suma brută, în funcţie de numărul de spectatori.

Organul de conducere care a aprobat criteriile de repartiţie

Adunarea Generală.
Număr utilizatori identificaţi

TOTAL 2 (GO Multiplex, Ansamblul folcloric „Ţara Vrancei”), din care 0, în anul pentru care se face raportarea.

Număr utilizatori – plătitori

1 (Ansamblul folcloric „Ţara Vrancei”).

Număr utilizatori care au transmis documente în baza cărora se face repartiţia

2
Persoana/ele responsabilă de colectare
Creola Condurache.
Persoana/ele responsabilă de repartiţie
Creola Condurache.

Situatia litigiilor cu utilizatorii

Numar sesizări pentru neplată, stadiul sesizărilor

0

Numar sesizări pentru nefurnizarea de informaţii, stadiul

0

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, obiectul acţiunilor, stadiul acţiunilor în justiţie

0

 

AMBIENTAL:
Ambiental[33]

Sume nerepartizate din anii anteriori

TOTAL: 0

Sume colectate în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
 13.140lei

Utilizatori instituţii publice

 0
 
Utilizatori persoane juridice de drept privat
 13.140lei

Sume repartizate membrilor în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
 17.995lei
Membrilor români
 17.995lei

Organismelor din străinătate

Nu este cazul.
Sume plătite membrilor în anul pentru care se face raportarea[34]
TOTAL, din care:
0
Membrilor români
0

Organismelor din străinătate

Nu este cazul.
Data la care s-au făcut repartizările
 Iunie, decembrie 2008.

Numărul membrilor cărora le-au fost repartizate sumele colectate

452
Reguli de repartiţie [35]

Sumele încasate conform Deciziei ORDA nr. 173/23.04.07 se repartizează pe baza regulamentului nr. 2d) din Statutul DACIN SARA, după cum urmează:

-          suma obţinută se împarte la numărul de filme difuzate, preluate din playlisturilor furnizate de posturile TV, precum şi din monitorizările din publicaţia TV Mania, obţinându-se suma/film.

-          din suma/film se repartizează 60% regizorului/ilor şi 40% scenaristului/ilor..

Organul de conducere care a aprobat criteriile de repartiţie

Adunarea Generală.
Număr utilizatori identificaţi

TOTAL 213, din care 12, în anul pentru care se face raportarea.

 
Număr utilizatori – plătitori
43

Număr utilizatori care au transmis documente în baza cărora se face repartiţia

43
Persoana/ele responsabilă de colectare
Alina Ioniţă
Persoana/ele responsabilă de repartiţie
Creola Condurache.

Situatia litigiilor cu utilizatorii

Numar sesizări pentru neplată, stadiul sesizărilor

0

Numar sesizări pentru nefurnizarea de informaţii, stadiul

0

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, obiectul acţiunilor, stadiul acţiunilor în justiţie

0
 
 
 
 
 
 

LUCRATIV: NU ESTE CAZUL

Lucrativ

Sume nerepartizate din anii anteriori

TOTAL: .................................., din care:

-          ................. lei din anul ...............................

-          ................. lei din anul ...............................

Sume colectate în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
 
Utilizatori instituţii publice
 
 
Utilizatori persoane juridice de drept privat
 

Sume repartizate membrilor în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
 
Membrilor români
 

Organismelor din străinătate

 
Sume plătite membrilor în anul pentru care se face raportarea[36]
TOTAL, din care:
 
Membrilor români
 

Organismelor din străinătate

 

Data la care s-au făcut repartizările

 
 

Numărul membrilor cărora le-au fost repartizate sumele colectate

 
 
 
 
Reguli de repartiţie [37]
 

Organul de conducere care a aprobat criteriile de repartiţie

 
Număr utilizatori identificaţi

TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face raportarea.

Număr utilizatori – plătitori
 

Număr utilizatori care au transmis documente în baza cărora se face repartiţia

 
Persoana/ele responsabilă de colectare
 
Persoana/ele responsabilă de repartiţie
 

Situatia litigiilor cu utilizatorii

Numar sesizări pentru neplată, stadiul sesizărilor

 

Numar sesizări pentru nefurnizarea de informaţii, stadiul

 

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, obiectul acţiunilor, stadiul acţiunilor în justiţie

 
 
 
 
 
 
RADIODIFUZARE:

Organisme de radiodifuziune – NU ESTE CAZUL.

Organisme de radiodifuziune

Sume nerepartizate din anii anteriori

TOTAL: .................................., din care:

-          ................. lei din anul ...............................

-          ................. lei din anul ...............................

Sume colectate în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
 
Utilizatori instituţii publice
 
 
Utilizatori persoane juridice de drept privat
 

Sume repartizate membrilor în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
 
Membrilor români
 

Organismelor din străinătate

 
Sume plătite membrilor în anul pentru care se face raportarea[38]
TOTAL, din care:
 
Membrilor români
 

Organismelor din străinătate

 
Data la care s-au făcut repartizările
 

Numărul membrilor cărora le-au fost repartizate sumele colectate

 
 
 
 
Reguli de repartiţie [39]
 

Organul de conducere care a aprobat criteriile de repartiţie

 
Număr utilizatori identificaţi

TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face raportarea.

Număr utilizatori – plătitori
 
Număr utilizatori care au transmis play-list-uri
 
Persoana/ele responsabilă de colectare
 
Persoana/ele responsabilă de repartiţie
 

Situatia litigiilor cu utilizatorii

Numar sesizări pentru neplată, stadiul sesizărilor

 

Numar sesizări pentru nefurnizarea de informaţii, stadiul

 

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, obiectul acţiunilor, stadiul acţiunilor în justiţie

 
 
 
 
 
 
 
Organisme de televiziune
Organisme de televiziune

Sume nerepartizate din anii anteriori

TOTAL: 0

Sume colectate în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
221.082lei
Utilizatori instituţii publice
157.338,87lei
 
Utilizatori persoane juridice de drept privat
63.743,23lei

Sume repartizate membrilor în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
248.887,63lei.
Membrilor români
248.887,63lei.

Organismelor din străinătate

Nu este cazul
Sume plătite membrilor în anul pentru care se face raportarea[40]
TOTAL, din care:
175.817,35lei
Membrilor români
175.817,35lei

Organismelor din străinătate

Nu este cazul
Data la care s-au făcut repartizările
Iunie, decembrie 2008.

Numărul membrilor cărora le-au fost repartizate sumele colectate

Total: 195, din care:

-          90 – SRTV;

-          27 – TVRM;

-          78 – B1 TV.

Reguli de repartiţie [41]

Sumele încasate conform Deciziei ORDA nr. 31/19.01.07 se repartizează pe baza regulamentului nr. 2a) din Statutul DACIN SARA, după cum urmează:

-             suma obţinută de la organismele de televiziune se repartizează nominal titularilor de drepturi, în funcţie de difuzarea operelor în programele posturilor de televiziune, pe baza playlisturilor transmise de utilizatori.

-                sumele încasate se împart la numărul total de filme radiodifuzate şi rezultă suma/film.

-                din suma/film se repartizează 60% regizorului/ilor şi 40% scenaristului/ilor.

Organul de conducere care a aprobat criteriile de repartiţie

Adunarea Generală.
Număr utilizatori identificaţi

TOTAL 7 (STRV, MEDIA PRO, ANTENA 1, B1, NAŢIONAL, PRIMA, TVRM), din care 0, în anul pentru care se face raportarea.

Număr utilizatori – plătitori
4 (SRTV, TVRM, ANTENA 1, B1).
Număr utilizatori care au transmis play-list-uri
3 (SRTV, TVRM, B1).
Persoana/ele responsabilă de colectare
Creola Condurache.
Persoana/ele responsabilă de repartiţie
Creola Condurache.

Situatia litigiilor cu utilizatorii

Numar sesizări pentru neplată, stadiul sesizărilor

5

Numar sesizări pentru nefurnizarea de informaţii, stadiul

2

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, obiectul acţiunilor, stadiul acţiunilor în justiţie

1
 
RETRANSMITERE PRIN CABLU:
Retransmitere prin cablu

Sume nerepartizate din anii anteriori

TOTAL: 0

Sume colectate în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
2.901.021.69lei.
Utilizatori instituţii publice
0
 

Utilizatori persoane juridice de drept privat

2.901.021.69lei.

Sume repartizate membrilor în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
2.632.699,73lei.
Membrilor români
2.015.996,53lei.

Organismelor din străinătate

809.421,02lei.
 
Sume plătite membrilor în anul pentru care se face raportarea[42]
TOTAL, din care:
1.792.728,66lei.
Membrilor români
1.438.727,66lei.

Organismelor din străinătate

354.001 lei (reprezintă echivalentul în lei a 88.580euro) – pentru o.g.c. SIAE Italia.

Data la care s-au făcut repartizările
Iunie, decembrie 2008.
 

Numărul membrilor cărora le-au fost repartizate sumele colectate

452
Reguli de repartiţie [43]

Sumele încasate conform Deciziei ORDA nr. 195/2006 se repartizează în baza regulamentului nr. 2b) din Statutul DACIN SARA, după cum urmează:

o        suma obţinută se împarte la numărul de filme difuzate, preluate din playlisturilor furnizate de posturile TV, precum şi din monitorizările din publicaţia TV Mania, obţinându-se suma/film.

o        din suma/film se repartizează 60% regizorului/ilor şi 40% scenaristului/ilor

Organul de conducere care a aprobat criteriile de repartiţie

Adunarea Generală.
Număr utilizatori identificaţi
Nu este cazul.
Număr utilizatori – plătitori
Nu este cazul.

Număr utilizatori care au transmis documente în baza cărora se face repartiţia

Nu este cazul.
Persoana/ele responsabilă de colectare
Creola Condurache..
Persoana/ele responsabilă de repartiţie
Creola Condurache.

Situatia litigiilor cu utilizatorii

Numar sesizări pentru neplată, stadiul sesizărilor

0

Numar sesizări pentru nefurnizarea de informaţii, stadiul

 

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, obiectul acţiunilor, stadiul acţiunilor în justiţie

0
 
 
 
 
 
COPIE PRIVATĂ:
Copie privată[44]

Sume nerepartizate din anii anteriori

TOTAL: 0

Sume colectate în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
78.167,65lei
Utilizatori instituţii publice
0
 

Utilizatori persoane juridice de drept privat

78.167,65lei

Sume repartizate  membrilor în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
162.946,37lei
Membrilor români
162.946,37lei

Organismelor din străinătate

Nu este cazul
Sume plătite membrilor în anul pentru care se face raportarea[45]
TOTAL, din care:
115.660lei.
Membrilor români
115.660lei.

Organismelor din străinătate

Nu este cazul.

Data la care s-au făcut repartizările

 Iunie, decembrie 2008.

Numărul membrilor cărora le-au fost repartizate sumele colectate

 452
 
 
 
Reguli de repartiţie [46]

Regulile de repartiţie sunt stabilite în baza regulamentului nr. 2e) din Statutul DACIN SARA, după cum urmează:

-       se realizează o centralizare a filmelor difuzate, în baza monitorizărilor din presă şi a playlisturilor furnizate de posturile TV.

-       suma încasată se împarte la numărul de filme radiodifuzate, obţinându-se astfel suma/film.

-       din suma/film se repartizează 60% regizorului/ilor şi 40% scenaristului/ilor.

Organul de conducere care a aprobat criteriile de repartiţie

Adunarea Generală.
Număr utilizatori identificaţi
Nu este cazul.
Număr utilizatori – plătitori
Nu este cazul.

Număr utilizatori care au transmis documente în baza cărora se face repartiţia

Nu este cazul.
Persoana/ele responsabilă de colectare
Creola Condurache.
Persoana/ele responsabilă de repartiţie
Creola Condurache.

Situatia litigiilor cu utilizatorii

Numar sesizări pentru neplată, stadiul sesizărilor

0

Numar sesizări pentru nefurnizarea de informaţii, stadiul

0

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, obiectul acţiunilor, stadiul acţiunilor în justiţie

0
 

DREPTUL DE SUITĂ: NU ESTE CAZUL.

Dreptul de suită

Sume nerepartizate din anii anteriori

TOTAL: .................................., din care:

-          ................. lei din anul ...............................

-          ................. lei din anul ...............................

Sume colectate în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
 
Utilizatori instituţii publice
 
 
Utilizatori persoane juridice de drept privat
 

Sume repartizate membrilor în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
 
Membrilor români
 

Organismelor din străinătate

 
Sume plătite membrilor în anul pentru care se face raportarea[47]
TOTAL, din care:
 
Membrilor români
 

Organismelor din străinătate

 
Data la care s-au făcut repartizările
 

Numărul membrilor cărora le-au fost repartizate sumele colectate

 
Reguli de repartiţie
 

Organul de conducere care a aprobat criteriile de repartiţie

 
Număr utilizatori identificaţi

TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face raportarea.

Număr utilizatori – plătitori
 

Număr utilizatori care au transmis documente în baza cărora se face repartiţia

 
Persoana/ele responsabilă de colectare
 
Persoana/ele responsabilă de repartiţie
 

Situatia litigiilor cu utilizatorii

Numar sesizări pentru neplată, stadiul sesizărilor

 

Numar sesizări pentru nefurnizarea de informaţii, stadiul

 

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, obiectul acţiunilor, stadiul acţiunilor în justiţie

 
 
 
 
 
 
 
 
ALTELE:
Altele:

- utilizatori de secvente din opere audiovizuale (Media Pro Pictures, Ager Film, Tandem Film, Adevarul);

- difuzari nemointorizabile

Sume nerepartizate din anii anteriori

TOTAL: 0

Sume colectate în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
153.175,02lei

Utilizatori instituţii publice

0
 
Utilizatori persoane juridice de drept privat
153.175,02lei

Sume repartizate membrilor în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
151.683,36lei.
Membrilor români
151.683,36lei.

Organismelor din străinătate

Nu este cazul.

Sume plătite membrilor în anul pentru care se face raportarea[48]

TOTAL, din care:
76.000lei.
Membrilor români
76.000lei.

Organismelor din străinătate

Nu este cazul.
Data la care s-au făcut repartizările
Decembrie 2008.

Numărul membrilor cărora le-au fost repartizate sumele colectate

41
Reguli de repartiţie [49]

Se repartizeaza în funcţie de filmele menţionate în anexele la contractele încheiate cu terţi (casa de productie/producator emisiune tv) şi posturile TV:

-          suma încasată de la casa de productie/producator emisiune tv se împarte la numărul de filme din anexele la contractele respective, şi se obţine suma/film.

-          din suma/film se repartizează 60% regizorului/ilor şi 40% scenaristului/ilor.

Organul de conducere care a aprobat criteriile de repartiţie

Consiliul Director.
Număr utilizatori identificaţi
Nu este cazul.
Număr utilizatori – plătitori
6

Număr utilizatori care au transmis documente în baza cărora se face repartiţia

6
Persoana/ele responsabilă de colectare
Creola Condurache.
Persoana/ele responsabilă de repartiţie
Creola Condurache.

Situatia litigiilor cu utilizatorii

Numar sesizări pentru neplată, stadiul sesizărilor

0

Numar sesizări pentru nefurnizarea de informaţii, stadiul

0

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, obiectul acţiunilor, stadiul acţiunilor în justiţie

0
 
 
ACTIVITATEA DE COLECTOR UNIC:NU ESTE CAZUL.
Domeniul
(sursa de colectare)

Sume nerepartizate din anii anteriori

TOTAL: .................................., din care:

-          ................. lei din anul ...............................

-          ................. lei din anul ...............................

Sume colectate în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care:
 
Utilizatori instituţii publice
 
 
Utilizatori persoane juridice de drept privat
 

Sume repartizate organismelor beneficiare

TOTAL, din care:[50]

Sume plătite organismelor beneficare în anul pentru care se face raportarea[51]

TOTAL, din care:[52]
Data la care s-au făcut repartizările
 
 
Număr utilizatori identificaţi

TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face raportarea.

Număr utilizatori – plătitori
 

Număr utilizatori care au transmis documente în baza cărora se face repartiţia

 
Persoana/ele responsabilă de colectare
 
Persoana/ele responsabilă de repartiţie
 

Situatia litigiilor cu utilizatorii

Numar sesizări pentru neplată, stadiul sesizărilor

 

Numar sesizări pentru nefurnizarea de informaţii, stadiul

 

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, obiectul acţiunilor, stadiul acţiunilor în justiţie

 
Reţineri din sumele colectate
Total
 
Dobânzi
Total
 
 
2. REGIMUL SUMELOR NEREPARTIZATE ŞI NEREVENDICATE
Regimul sumelor nerepartizate
Total sume
 8.117,17lei.
Modalitatea concreta de administrare

Sunt stabilite în baza regulamentului nr. 4 din Statutul DACIN SARA.

Modalitatea concreta de administrare a veniturilor rezultate din plasamentele sumelor nerepartizate[53]

Sunt gestionate conform Regulamentului nr. 3 din Statutul DACIN-SARA. Acestea se află în conturi curente şi urmează a fi repartizate.

Regimul sumelor nerevendicate
Total sume
781.438,15lei.
 
Modalitatea concreta de administrare

Sunt stabilite în baza regulamentului nr. 3 din Statutul DACIN SARA.

 

Modalitatea concreta de administrare a veniturilor rezultate din plasamentele sumelor nerevendicate[54]

Acestea se regăsesc în contul de repartiţie al fiecărui autor.

 
 
3. SITUATIA LITIGIILOR CU UTILIZATORII

Număr total notificări 

0

Număr total acţiuni în instanţă 

1
 
 
 
 
 
 
 
IV. ACORDARE DE LICENŢE
 

Autorizaţii de licenţă neexclusivă acordate în baza metodologiilor încheiate

TOTAL 15 (12 în domeniul ambiental, 2 în domeniul reproducerii operelor, 1 în domeniul televiziunii),  din care15 în anul pentru care se face raportarea.

Elaborarea de metodologii şi stadiul negocierilor cu utilizatorii

 
Modalitatea de elaborare[55]

Metodologiile sunt elaborate de Directorul General, conform prevederilor statutare.

Stadiul negocierilor cu utilizatorii

În cursul anului 2008 s-au demarat negocierile doar pe parte de remuneraţie compensatorie „copie privată”, dar finalizarea lor va avea loc în anul 2009.

Stadiul arbitrajelor
În anul 2008 nu au avut loc arbitraje.
Perspectivele negocierilor cu utilizatorii
 

Contracte generale încheiate cu organizatorii de spectacole, utilizatorii care desfăşoară activităţi de comunicare publică, organismele de radiodifuziune, televiziune şi retransmitere prin cablu

Număr contracte încheiate
 2 (BBC, Tandem Film Production).
 

V. PAGINĂ DE INTERNET

 
Statut

Este postat pe site-ul DACIN-SARA (despre noi – statut).

Lista membrilor organelor de conducere centrale si locale, componenta comisiilor interne si lista responsabililor locali

Este postată pe site-ul DACIN-SARA (despre noi – organe de conducere).

Situaţia anuala privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori, sumele reţinute, costul gestiunii si sumele repartizate pe categorii de titulari

Este postată pe site-ul DACIN-SARA (darea de seamă).

Darea de seama anuala

Este postată pe site-ul DACIN-SARA (darea de seamă).

Informaţiile privind adunarea generala

Au fost şi sunt încă postate pe site-ul DACIN-SARA .

Alte date necesare informării membrilor

Sunt postate pe site-ul DACIN-SARA (servicii, date de contact).

 
 

VI. ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DECÂT CELE DE COLECTARE ŞI REPARTIŢIE

 
Nr. Crt.
Descrierea  activităţii
1

Înregistrare în „Depozit legal”. DACIN SARA primeşte şi înregistrează subiecte, scenarii şi alte lucrări din audiovizual, pentru asigurarea legală a priorităţii dreptului de autor, conform Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

 
 
ADMINISTRATOR GENERAL

    (NUMELE, SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA ÎN CLAR)

 
 
 
Mircea MUREŞIAN
Director General
 
 

[1] Se va menţiona denumirea completă a organismului de gestiune colectivă.

[2] Se vor menţiona inclusiv toate coordonatele Adunării Generale, în cazul reconvocării acesteia sau al Adunării Generale extraordinare.

[3] Se va anexa prezentei procesul-verbal al Adunării Generale, precum şi hotărârile acesteia.

[4] Se va menţiona documentul/ele prin care au fost numiţi membri Consiliului Director.

[5] Se va menţiona data la care a avut loc şedinţa Consiliului Director.

[6] Se vor anexa procesele-verbale de şedinţă ale Consiliului Director.

[7] Se vor menţiona activiţăţile concrete prin care a fost realizată suprevegherea gestiunii organismului.

[8] Se va menţiona documentul/ele prin care au fost numiţi membri Comisiei de Cenzori.

[9] Se va preciza persoana care are calitatea de expert contabil.

[10] Se vor menţiona data şi persoanele care au semnat raportul Comisiei de Cenzori; raportul Comisiei de cenzori va fi anexat dării de seamă anuale.

[11] Se va menţiona documentul prin care a fost numit administratorul general.

[12] Se va menţiona documentul/ele prin care au fost numiţi membri Comisiei speciale privind accesul la informaţii.

[13] Se va menţiona documentul/ele prin care au fost numiţi membri Comisiilor de specialitate.

[14] Se vor menţiona data la care s-a întrunit Comisia, hotărârile adoptate, proiectele/ propuse, etc.

[15] Se va menţiona componenţa patrimoniului organismului de gestiune colectivă.

[16] Se va menţiona numărul total de angajaţi, cu precizarea numărului de angajaţi permanenţi şi cel al angajaţilor cu contract de muncă pentru perioada detreminată/colaborare, etc.

[17] Se va menţiona numărul de structuri teritoriale, locaţia acestora şi numărul de angajaţi pentru fiecare structură.

[18] Se vor menţiona condiţiile de admitere ca membru, inclusiv valoarea taxei de adeziune şi a taxei anuale.

[19] Se va anexa dării de seamă un formular al mandatului de gestiune.

[20] Se vor menţiona, dacă există, cazurile concrete de retragere a calităţii de membru al organismului de gestiune colectivă (menrul căruia i s-a retras calitatea, oraganul care a aprobat retragerea, motivul pentru care s-a hotărât retragerea, actul prin care s-a dispus retragerea, etc.)

[21] Se vor menţiona principalele modificări aduse statutului.

[22] Se vor menţiona inclusive documentele în baza cărora se înregistrează şi/sau actualizează repertoriul fiecărui membru.

[23] Se vor menţiona numărul de contracte de reciprocitate încheiate cu organismele similare din străinătate, denumirea organismului din străinătate, tipul  şi data încheierii

[24] Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.

[25] Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.

[26] Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentul în baza cărora acestea au fost stabilite.

[27] Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.

[28] Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentul în baza cărora acestea au fost stabilite.

[29] Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.

[30] Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentul în baza cărora acestea au fost stabilite.

[31] Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.

[32] Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentul în baza cărora acestea au fost stabilite.

[33] Se vor menţiona distinct toate elementele solicitate pentru ambiental audio, respectiv audiovizual.

[34] Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.

[35] Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentele în baza cărora acestea au fost stabilite.

[36] Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.

[37] Se vor detaliat menţiona regulile de repartiţie, precum şi documentele în baza cărora acestea au fost stabilite.

[38] Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.

[39] Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentele în baza cărora acestea au fost stabilite.

[40] Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.

[41] Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentele în baza cărora acestea au fost stabilite.

[42] Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.

[43] Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentele în baza cărora acestea au fost stabilite.

[44] Se vor comunica separat atat situatiile privind sumele colectate reprezentand remuneraţia compensatorie pentru copia privată din domeniul grafic cat şi sumele din domeniul sonor şi audiovizual

[45] Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.

[46] Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentele în baza cărora au fost stabilite.

[47] Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.

[48] Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.

[49] Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentele în baza cărora au fost stabilite.

[50] Se vor menţiona sumele repartizate fiecărui organism de gestiune colectivă beneficiar şi data la care s-au făcut repartizările.

[51] Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.

[52] Se vor menţiona sumele repartizate fiecărui organism de gestiune colectivă beneficiar şi data la care s-au făcut repartizările.

[53] Se va menţiona şi totalul sumelor obţinute din plasamentele sumelor nerepartizate.

[54] Se va menţiona şi totalul sumelor obţinute din plasamentele sumelor nerevendicate.

[55] Se vor menţiona documentele şi organul de conducere/comisia de specialitate care a elaborat propunerile de metodologii.